2014 Public Works News

More job opportunities for Madadeni Community and better access to rehabilitation facilities...writes Sane Khumalo
 
Public Works launches ‘state-of-the- art’ in-house Conference Centre...Report by Sibongile Dlangalala - Images by Sibusiso Dladla
 
World Aids Day Commemoration at Harry Gwala District...Reports Angel “Mkhethie” Sibisi and pictures by Sibongile Dlangalala
 
uMlalazi Local Municipality gets a ‘facelift’...Images and Reports Angel “Mkhethie” Sibisi
 
Agility and zest during the 16 Days of Activism 2014 launch...Reports Angel “Mkhethie” Sibisi, pictures by Sibongile Dlangalala
 
KZN Public Works Portfolio Committee visits infrastructure projects in North Coast Region...Angel ‘Mkhethie’ Sibisi reports
 
Disability Article
 
IsiFunda Ugu sime ngomumo ekufezekiseni inqubekela phambili yosonkontileka abasafufusa...Kubika uVusi Shabalala kanti futhi nguye othwebula izithombe
 
Ingqugquthela Yokugubha Usuku Lokuhumusha Lomhlaba Wonke icabe indlela ‘yenkulumompikiswano enohlonze’ kwaZulu-Natali. Indaba nezithombe ngu-Vusi Shabalala
 
Ugu District set to realise progress for emerging contractors...Report and images by Vusi Shabalala
 
KZN Public Works…‘a force to reckon’ at the International Union of Architects (IUA) Congress...Story and images by Vusi Shabalala (English/Isizulu)
 
Dare to dream, dare to believe and dare to achieve! Reports Angel Sibisi and Photos by Sane Khumalo
 
North Coast Region gives hope for the kids at Vuleka School for the Deaf… ‘as the site gets a facelift’...Images by Angel Sibisi
 
Owesifazane osezintanjeni njengoba zonke izinhlelo zihamba ngendlela eyiyo Ehhovisi Elingaphansi kwesiFunda uMkhanyakude...Umbiko kanye nezithombe nguVusi Shabalala
 
IHhovisi lezeMisebenzi yoMphakathi elingaphansi kwesiFunda uMkhanyakude libhekene ngqo noHlelo i-Operation Sukuma Sakhe...Umbiko kanye nezithombe nguVusi Shabalala
 
More Women Involved in the Construction Industry story by Sane Khumalo and images by Gugu Mtshali
 
MEC Ravi Pillay visits the Schools in the Sisonke Region under theme: “Doors of learning and culture shall be opened”...Reports Angel Sibisi and photos by Sbongile Dlangalala
 
Injabulo uNgqongqoshe wezemiSebenzi yoMphakathi enikela ngamaphasela okudla eKokstad...Kubika u-Angel Sibisi kanti izithombe nguSibongile Dlangalala
Message from the MEC
Public Works employs a variety of communications tools to engage its stakeholder community. Since websites are usually the first port of call, the Department seeks to maintain a site with up to date content that is of value to our diverse audiences.
 
Mr Ravigasen Ranganathan Pillay

Read More...
Contacts

Private Bag X9142, Pietermaritzburg, 3200

Tel no: 033 355 5500

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.