2017 Articles

Date: 11 December 2017
Publication: The Witness
Title: School roof ‘also a danger’
View Article

Date: 08 December 2017
Publication: The Witness
Title: Premier halts Parkside renovations while assessment takes place
View Article

Date: 06 November 2017
Publication: Isolezwe
Title: IKZN iphaka impi yokulwa nezingozi zomgwaqo
View Article

Date: 02 November 2017
Publication: Mercury
Title: Nkandla officials off the hook
View Article

Date: October 25 - 29 2017
Publication: Post
Title: Going down memory lane
View Article

Date: 25 October 2017
Publication: Isolezwe
Title: UMchunu usemise umsebenzi kwakhe
View Article

Date: 25 October 2017
Publication: The Mercury
Title: KwaZulu – Natal Premier’s residence a R32m ‘second Nkandla’
View Article

Date: 25 October 2017
Publication: The Witness
Title: Renovations on hold
View Article

Date: 23 October 2017
Publication: Daily News
Title: KZN R275m rent bill
View Article

Date: October 2017
Title: Parkside’s R32 mln ‘an estimate’
View Article

Date: 23 October 2017
Publication: The Mercury
Title: KZN backing off refurbishment plans
View Article

Date: 20 October 2017
Publication: The Witness
Title: ‘A slap in the face’ by govt
View Article

Date: October 2017
Title: Cornubia mall opens for business
View Article

Date: September 2017
Publication: Msunduzi news
Title: Uyaqhubeka umkhankaso wokukhuculula idoloba
View Article

Date: 29 September 2017
Publication: Eyethu
Title: Bazobonelelwa Abohlelo Lwe EPWP
View Article

Date: 27 September 2017
Publication: The Witness
Title: Filthy city’s unused millions
View Article

Date: 18 September 2017
Publication: The Witness
Title: Depts slow to pay small contractors
View Article

Date: September 2017
Publication: SIMAMA
Title: Badlise Ngemishuqulo Abesifazane Bezemisebenzi Yomphakathi
View Article

Date: September 2017
Publication: SIMAMA
Title: Zimhlabe umxhwele uNgqongqoshe izikhungo zezempilo zeSifunda i-Harry Gwala
View Article

Date: September 2017
Publication: SIMAMA
Title: Bekungongaphansi nongaphezulu belwela ukuba ngompetha
View Article

Date: August 2017
Title: Investment Opportunities In State Coastal Properties And Small Harbours “Unlocking The Potential of South Africa’s Coastline”
View Article

Date: August 2017
Publication: SIMAMA
Title: Maduze Nje Abantu Bakwajika Joe Sebezohlala Ngokuphepha Nokunethezeka
View Article

Date: August 2017
Publication: SIMAMA
Title: Umkhankaso Wokuqwashisa Ngemikhakha Yemisebenzi Engafundelwa
View Article

Date: August 2017
Publication: SIMAMA
Title: Isigungu samadoda asebenza ngaphansi koMnyango Wezemisebenzi Yomphakathi silwa nezinkinga zenhlalo
View Article

Date: August 2017
Publication: SIMAMA
Title: U-Pillay Uvakashele Umphakathi Wase Mlaza
View Article

Date: August 2017
Publication: SIMAMA
Title: Abasebenzi Bacijwe Maqondana Nohlelo I-Epwp
View Article

Date: August 2017
Publication: SIMAMA
Title: UP-illay uhambele izikole ngenhloso yokuhlola ukuthi seyikhona yini inqubekelaphambili
View Article

Date: 01 August 2017
Publication: The Mercury
Title: KZN Public Works' positive inroads
View Article

Date: 31 July 2017
Publication: The Witness
Title: Flats to be built for Jika Joe by 2020
View Article

Date: 28 July 2017
Publication: The Witness
Title: Career opportunities for pupils with maths and science
View Article

Date: July 2017
Publication: SIMAMA
Title: Uzichabela indlela ngomsebenzi oseqophelweni Eliphezulu usonkontileka wesifazane emkhakheni wezokwakha
View Article

Date: July 2017
Publication: SIMAMA
Title: Kuzosizakala intsha yesifundazwe ngamathuba azolethwa uhlelo lwe-EPWP kulonyaka wezimali ka 2018/2019
View Article

Date: 24 July 2017
Publication: The Witness
Title: 3 dead, 2 injured in DPW car accident.
View Article

Date: 21 July 2017
Publication: The Mercury
Title: Nkandla security upgrades ‘hush and rush’
View Article

Date: 21 July 2017
Publication: Isolezwe
Title: Ithenda yolungisa umuzi kaZuma yasheshiswa
View Article

Date: 20 July 2017
Publication: The Mercury
Title: Job at risk Works 'fall gal'
View Article

Date: June 2017
Publication: Simama
Title: Umgubho Wosuku Lwentsha Ongasoze Walibaleka
View Article

Date: June 2017
Publication: Simama
Title: Injabulo abasebenzi boMnyango weZemisebenzi yoMphakathi beqeda umjaho we-Comrades
View Article

Date: June 2017
Publication: Simama
Title: Umbukiso wemikhakha yemisebenzi engafundelwa
View Article

Date: 20 June 2017
Publication: Isolezwe
Title: Zivocavoce Ukhulule Umqondo
View Article

Date: 20 June 2017
Publication: Isolezwe
Title: Umbukiso Wamabhizinisi Wezifunda
View Article

Date: 20 June 2017
Publication: Isolezwe
Title: Umbukiso wamabhizinisi kule mpelasonto KwaMnyandu
View Article

Date: May 2017
Publication: SIMAMA
Title: I-NAPROV PM & E Forum ifuna uMnyango Wezemisebenzi Yomphakathi usebenze ngokuzikhandla maqondana ‘nokubusa okuhle’
View Article

Date: May 2017
Publication: SIMAMA
Title: Abomnyango weZemisebenzi Yomphakathi benze ezibukwayo Emidlalweni ehlanganisa imiNyango kaHulumeni
View Article

Date: May 2017
Publication: SIMAMA
Title: Umphakathi waseNquthu uthakasile uNgqongqoshe uPillay ewazisa ngohlelo lwentuthuko
View Article

Date: 15 May 2017
Publication: The Mercury
Title: City’s urgent need for RDP houses and backlog clearance.
View Article

Date: May 2017
Publication: SIMAMA
Title: Ezemisebenzi Yomphakathi Zilokhu Ziliphephezelisele Phezulu Njalo Ifulegi Lokucijwa Kwamakhono
View Article

Date: May 2017
Publication: SIMAMA
Title: UMnyango wezemisebenzi yomphakathi ubemukele ngemfudumalo
View Article

Date: May 2017
Publication: SIMAMA
Title: Zisha Ngomakalabha Kwizingcwepheshi Zabesifazane
View Article

Date: 24 April 2017
Publications: The Mercury
Title: Durban joins the march of science
View Article

Date: 24 April 2017
Publications: The Mercury
Title: Public works drives job creation
View Article

Date: 23 April 2017
Publications: Sunday Tribune
Title: Unity in advancing radical transformation
View Article

Date: 21 April 2017
Publications: Daily News
Title: Pillay lays out budget plans
View Article

Date: 21 April 2017
Publications: Daily News
Title: We have to let go of the old ways and usher in the new
View Article

Date:11 April 2017
Publications: The Witness
Title: KZN housing project to build 1 500 homes for poor
View Article

Date: April 2017
Publications: Simama
Title: Abasebenzi bakaHulumeni kumele basebenze ngobuqotho nangokuzimisela noma bengalusiwe
View Article

Date: 31 March 2017
Publications: Isolezwe
Title: Basabisa ngokulala emahhovisi omnyango
View Article

Date: 31 March 2017
Publications: Isolezwe
Title: Basabisa ngokulala emahovisi omnyang
View Article

Date: March 2017
Publications: Simama
Title: Ekugcineni imfundo yamahhala
View Article

Date: 01 March 2017
Publications: The Mercury
Title: Zulu king slams farm murders
View Article

Date: February 2017
Publications: Simama
Title: ubambe ezakhe naye ungqongqoshe Pillay ngenkathi kuvulwa izikole ngowezi – 2017
View Article

Date: 23 February 2017
Publications: Isolezwe
Title: uRavi usole omasipala ngombiko
View Article

Date: 16 February 2017
Publications: Simama
Title: IHhovisi IeSifunda Umzinyathi: Lihamba phambili ezinguqukweni zezenhlalo
View Article

Date: 16 February 2017
Publications: Simama
Title: Siyafezwa Isithembiso Sokuguqulwa Kwempilo Yabantu Yenziwe Ngcono
View Article

Date: 16 February 2017
Publications: The Mercury
Title: Zuma’s State of the Nation fantasies
View Article

Date: 13 February 2017
Publications: The New Age
Title: More state control on the cards
View Article

Date: 10 February 2017
Publications: The Mercury
Title: Still opportunities to grow KZN economy – despite challenges
View Article

Date: 10 February 2017
Publications: Isolezwe
Title: Asekhona amathuba okukhulisa umnotho eKZN yize zikhona izinselelo
View Article

Date: 03 February 2017
Publications: The New Age
Title: Highway gets overdue upgrade
View Article

Date: 6 January 2017
Publications: The Witness
Title: Low Income Housing at Cross Roads
View Article

 

Message from the MEC
Public Works employs a variety of communications tools to engage its stakeholder community. Since websites are usually the first port of call, the Department seeks to maintain a site with up to date content that is of value to our diverse audiences.

 

Contacts

Private Bag X9142, Pietermaritzburg, 3200

Tel no: 033 355 5500

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.